Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Vakbekwaam worden - Brandweeronderwijs
 TRIGON ondersteunt en/of verzorgt de volgende leergangen:
 
Leergangen binnen de Veiligheidsregio’s:
Opleiding Functionaris Logistiek

De logistieke processen binnen het repressief optreden worden steeds belangrijker. Binnen de Veiligheidsregio’s wordt dat op verschillende manieren georganiseerd. Het inzetten van een Functionaris Logistiek (F-LOG) kan een cruciale schakel zijn. De F-LOG kan logistieke processen opstarten, aansturen en monitoren. Daarnaast kan de F-LOG vanuit zijn functie op een professionele manier de (H)OvD ontlasten en ondersteunen.
Speciaal voor het opleiden van deze functionaris heeft TRIGON een Opleiding F-LOG ontwikkeld van 8 dagdelen incl. 1 praktijkdagdeel.

Na het succesvol doorlopen van deze opleiding door het afleggen van een theoretisch en praktisch examen kan de F-LOG:

  • logistiek processen binnen de eigen regio coördineren;
  • deze logistiek processen op- en afschalen afhankelijk van de voortgang van een incident;
  • de (H)OvD en/of PC-LOG tijdens het incident ontzorgen;
  • de (H)OvDen/of PC/LOG adviseren over het effectief in-zetten van logistiek eenheden.

Samen met de regio kan TRIGON ondersteuning bieden bij het opzetten van een Handboek Functionaris Logistiek. Dit handboek ondersteunt de F-LOG tijdens de uitvoering van zijn taken. 

Leergang Bevelvoerder
Het tonen van effectief leiderschap is een uitdaging voor een aspirant bevelvoerder. Hij moet besluitvaardig optreden terwijl hij te maken heeft met veel informatie(bronnen), tijdsdruk, ruis in de omgeving en blinde vlekken. Tegelijkertijd wordt hij geacht passend te communiceren richting manschappen, OVD, andere hulpdiensten en informanten en omstanders. TRIGON traint bevelvoerders in opleiding in het versterken van de competenties rondom leiderschap en communicatie. Hierbij staat het ‘doen’ en het ‘ervaren’ centraal. Wij maken hierbij gebruik van geïntegreerd oefenen, feedback van ervaren waarnemers, video-opnames en/of praktijksimulaties. Terug naar de top
 
Leergang Instructeur
De instructeur speelt een belangrijke rol binnen het brandweeronderwijs. De instructeur leidt brandweermensen op, zowel in het vakbekwaam worden als het vakbekwaam blijven.

De basis voor onze leergang vormt het kwalificatieprofiel en leerdoelen van de instructeur zoals dat is opgesteld door het IFV.
In 2020 wordt de vernieuwde leergang aangeboden en de leerstof via ELO aangereikt.
 
De kerntaken  voor een instructeur zijn:
1.      Didactisch handelen
2.      Begeleiden van deelnemers in hun leerproces
3.      Begeleiden van toetsmomenten
 
TRIGON heeft ruime ervaring met de doelgroep maar ook met het competentie gericht onderwijs en het nieuwe leren waar de instructeurs mee te maken krijgen. U vindt in ons uw partner om de gehele leergang (basis en verdieping) of gedeelten van deze leergang te verzorgen.
 
Ook kunnen wij op verzoek specifieke onderdelen binnen de leergang te verzorgen. Te denken valt aan het observeren en feedback geven, reflecteren, inzetten van activerende werkvormen, werken met groepsdynamica, stimuleren en motiveren van groepsprocessen etc. Wij zorgen dat de instructeur vaardig wordt als coach door middel van training en via begeleiding in de praktijk (training-on-the-job). TRIGON garandeert dat deze onderdelen goed geïntegreerd zijn in uw totale leergang! Terug naar de top
 
Leergang Docent

Er is bij de verschillende Veiligheidsregio's de komende jaren behoefte aan gekwalificeerde, goed opgeleide docenten ter ondersteuning van het brandweeronderwijs.

 TRIGON verzorgt de lessen vanuit onze didactische expertise en ervaring met de doelgroep. Kenmerkend voor onze aanpak:

  • tijdens onze lessen maken we de koppeling tussen de aangereikte leerstof en de praktijk
  • bieden we integraal praktische ondersteuning bij onderdelen bij de proeve van bekwaamheid
  • geven we de gelegenheid aan deelnemers om te oefenen
  • borgen wij de verdieping op de leerwerkplekopdrachten

De basis voor onze leergang vormt het kwalificatieprofiel docent zoals dat is opgesteld door het IFV, profiel en werkinstructie docent van de specifieke veiligheidsregio en de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers. Terug naar de top 

Leergang Ploegchef
TRIGON biedt de leergang Ploegchef aan als praktijkgerichte groepstraining en als individueel maatwerktraject. In beide gevallen wordt de leergang afgerond met een examen en bijbehorend diploma.
De leergang Ploegchef is opgebouwd rond de drie kerntaken van de Ploegchef, zoals omschreven in het kwalificatiedossier. Een ploegchef moet aansturen en coördineren, zijn medewerkers stimuleren, motiveren en ontwikkelen. De ploegchef is de schakel tussen de wensen en verwachtingen van de ploegleden en die van de leidinggevende/post-commandant.
Tijdens de leergang traint de kandidaat o.a. zijn gespreks- en vergadervaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van functionerings-gesprekken, omgaan met conflictsituaties, het presenteren van een idee of plan en het leiden van een vergadering. Daarnaast schrijft hij een verbetervoorstel over een onderwerp naar keuze. Er is geen minimaal aantal deelnemers om de leergang te kunnen laten starten. Terug naar de top
 
Leergang Oefenleider
TRIGON is in een aantal Veiligheidsregio’s betrokken bij de leergang oefenleider in de vorm van opleiding of maatwerktraject. 'Oefenleider Nieuwe stijl' is gekoppeld aan de branchestandaard. Met deze opleiding wordt inzicht verkregen in de vakbekwaamheid ten aanzien van de standaard en wordt deze op onderdelen versterkt. Terug naar de top
 
Leergang Begeleider jeugdbrandweer
De jeugdbrandweer is voor de brandweer een belangrijk wervingskanaal. Het werven en blijven boeien van jeugdleden is daarom van groot belang. De begeleiders van de jeugdbrandweer spelen hierbij een sleutelrol. De leergang begeleider jeugdbrandweer is gericht op het versterken en uitbouwen van verschillende competenties. Bijvoorbeeld de opzet van een aantrekkelijke oefenavond aan de hand van leerdoelen, een oefendraaiboek en activerende instructievormen. Ook is er aandacht voor de begeleiding van jeugd en jongeren, zoals leeftijdeigen kenmerken en groepsdynamica. Een derde speerpunt is de versterking van uw vaardigheden als begeleider. Deze leergang is een ‘coproductie’ van Trigon en de brandweer waarbij leren door te ervaren centraal staat. Terug naar de top
 
Training Leerwerkplekbegeleider
Nu de nieuwe leergangen steeds meer vorm krijgen, is ook steeds duidelijker wat de rol als leerwerkplekbegeleider inhoudt. Deze is voornamelijk bezig met de begeleiding van het individuele leerproces. TRIGON ondersteunt leerwerkplekbegeleiders door in te zoomen op deze begeleidende rol. Het gaat dan om vaardigheden als feedback geven, coachingsvaardigheden en werken vanuit het zelfsturende leer- principe. Dit uiteraard met een duidelijke koppeling naar de beroepspraktijk. Deze training vormt voor iedere professional die werkt met “lerenden” een complete basis en een  goede start in het begeleiden van competentiegericht leren. Terug naar de top
 
SI-2
TRIGON verzorgt een aantal onderdelen uit het opleidingstraject SI2. De deelnemer (ervaren manschappen) zijn geselecteerd op basis van de door de werkgroep Variabele Voertuigbezetting opgestelde criteria en competenties. TRIGON pakt met name de vaardigheidsaspecten op die komen kijken bij de SI2, zoals informatie inwinnen, uitvraagtechnieken, beeldvorming of situatieanalyse en overdrachtstechnieken. Het vraagt van de manschappen natuurlijk een andere manier van werken, communiceren, handelen vanuit rolverdeling en weer kunnen schakelen en de juiste informatie overdragen. Zonder bevelvoerder heb je andere verantwoordelijkheden bij het nemen van initiatief en beslissingen. Ook moet je als de bevelvoerder zich er later bij voegt snel kunnen schakelen in je rol wisseling en de gebeurtenissen tot dan toe kernachtig, compact en met de juiste prioriteit stelling kunnen overdragen. TRIGON zorgt voor oefeningen die je inzicht praktisch vorm geven. Een uitdagende nieuwe manier van uitrukken maar ook van werken! Terug naar de top
 
Training voor Waarnemers en Observatoren

Waarnemers leveren een cruciale bijdrage aan het rendement van oefeningen. Door gericht en feitelijk te observeren bieden zij de deelnemers mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Deze input levert de basis voor een succesvolle registratie van oefenresultaten.
TRIGON biedt trainingen aan op verschillende niveaus, hierbij aansluitend op de eisen die aan uw groep waarnemers (mono- of multidisciplinair) wordt gesteld.
Hierbij komt bijvoorbeeld aan de orde:

- gericht waarnemen op basis van werkelijk gedrag (competentiegericht observeren);
- rekening houden met factoren die de observatie kunnen beïnvloeden;
- verbinden van conclusies aan hetgeen geobserveerd is;
- feedback geven op een wijze dat de ander ervan leert;
- overdragen van de waargenomen informatie in duidelijke mondelinge en schriftelijke taal,   aan de oefenleider (registreren). Terug naar de top