Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact

 
Vakbekwaam worden - Brandweeronderwijs
 TRIGON ondersteunt en/of verzorgt de volgende leergangen:
 
Leergangen binnen de Veiligheidsregio’s:
 
Leergangen binnen het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), in het veld ‘Risico management’:
Leergang Specialist Opleiden en Oefenen                                
Leergang Specialist Risico’s en Veiligheid                       
 
Overige leergangen:
Leergang Bevelvoerder
Het tonen van effectief leiderschap is een uitdaging voor een aspirant bevelvoerder. Hij moet besluitvaardig optreden terwijl hij te maken heeft met veel informatie(bronnen), tijdsdruk, ruis in de omgeving en blinde vlekken. Tegelijkertijd wordt hij geacht passend te communiceren richting manschappen, OVD, andere hulpdiensten en informanten en omstanders. TRIGON traint bevelvoerders in opleiding in het versterken van de competenties rondom leiderschap en communicatie. Hierbij staat het ‘doen’ en het ‘ervaren’ centraal. Wij maken hierbij gebruik van geïntegreerd oefenen, feedback van ervaren waarnemers, video-opnames en/of praktijksimulaties. Terug naar de top
 
Leergang Instructeur
De instructeur speelt een belangrijke rol binnen het brandweeronderwijs. De instructeur leidt brandweermensen op, zowel in het vakbekwaam worden als het vakbekwaam blijven.

De basis voor onze leergang vormt het kwalificatieprofiel en leerdoelen van de instructeur zoals dat is opgesteld door het IFV.
In 2020 wordt de vernieuwde leergang aangeboden en de leerstof via ELO aangereikt.
 
De kerntaken  voor een instructeur zijn:
1.      Didactisch handelen
2.      Begeleiden van deelnemers in hun leerproces
3.      Begeleiden van toetsmomenten
 
TRIGON heeft ruime ervaring met de doelgroep maar ook met het competentie gericht onderwijs en het nieuwe leren waar de instructeurs mee te maken krijgen. U vindt in ons uw partner om de gehele leergang (basis en verdieping) of gedeelten van deze leergang te verzorgen.
 
Ook kunnen wij op verzoek specifieke onderdelen binnen de leergang te verzorgen. Te denken valt aan het observeren en feedback geven, reflecteren, inzetten van activerende werkvormen, werken met groepsdynamica, stimuleren en motiveren van groepsprocessen etc. Wij zorgen dat de instructeur vaardig wordt als coach door middel van training en via begeleiding in de praktijk (training-on-the-job). TRIGON garandeert dat deze onderdelen goed geïntegreerd zijn in uw totale leergang! Terug naar de top
 
Leergang Ploegchef
TRIGON biedt de leergang Ploegchef aan als praktijkgerichte groepstraining en als individueel maatwerktraject. In beide gevallen wordt de leergang afgerond met een examen en bijbehorend diploma.
De leergang Ploegchef is opgebouwd rond de drie kerntaken van de Ploegchef, zoals omschreven in het kwalificatiedossier. Een ploegchef moet aansturen en coördineren, zijn medewerkers stimuleren, motiveren en ontwikkelen. De ploegchef is de schakel tussen de wensen en verwachtingen van de ploegleden en die van de leidinggevende/post-commandant.
Tijdens de leergang traint de kandidaat o.a. zijn gespreks- en vergadervaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van functionerings-gesprekken, omgaan met conflictsituaties, het presenteren van een idee of plan en het leiden van een vergadering. Daarnaast schrijft hij een verbetervoorstel over een onderwerp naar keuze. Er is geen minimaal aantal deelnemers om de leergang te kunnen laten starten. Terug naar de top
 
Leergang Oefenleider
TRIGON is in een aantal Veiligheidsregio’s betrokken bij de leergang oefenleider in de vorm van opleiding of maatwerktraject. 'Oefenleider Nieuwe stijl' is gekoppeld aan de branchestandaard. Met deze opleiding wordt inzicht verkregen in de vakbekwaamheid ten aanzien van de standaard en wordt deze op onderdelen versterkt. Terug naar de top
 
Leergang Begeleider jeugdbrandweer
De jeugdbrandweer is voor de brandweer een belangrijk wervingskanaal. Het werven en blijven boeien van jeugdleden is daarom van groot belang. De begeleiders van de jeugdbrandweer spelen hierbij een sleutelrol. De leergang begeleider jeugdbrandweer is gericht op het versterken en uitbouwen van verschillende competenties. Bijvoorbeeld de opzet van een aantrekkelijke oefenavond aan de hand van leerdoelen, een oefendraaiboek en activerende instructievormen. Ook is er aandacht voor de begeleiding van jeugd en jongeren, zoals leeftijdeigen kenmerken en groepsdynamica. Een derde speerpunt is de versterking van uw vaardigheden als begeleider. Deze leergang is een ‘coproductie’ van Trigon en de brandweer waarbij leren door te ervaren centraal staat. Terug naar de top
 
Training Leerwerkplekbegeleider
Nu de nieuwe leergangen steeds meer vorm krijgen, is ook steeds duidelijker wat de rol als leerwerkplekbegeleider inhoudt. Deze is voornamelijk bezig met de begeleiding van het individuele leerproces. TRIGON ondersteunt leerwerkplekbegeleiders door in te zoomen op deze begeleidende rol. Het gaat dan om vaardigheden als feedback geven, coachingsvaardigheden en werken vanuit het zelfsturende leer- principe. Dit uiteraard met een duidelijke koppeling naar de beroepspraktijk. Deze training vormt voor iedere professional die werkt met “lerenden” een complete basis en een  goede start in het begeleiden van competentiegericht leren. Terug naar de top
 
SI-2
TRIGON verzorgt een aantal onderdelen uit het opleidingstraject SI2. De deelnemer (ervaren manschappen) zijn geselecteerd op basis van de door de werkgroep Variabele Voertuigbezetting opgestelde criteria en competenties. TRIGON pakt met name de vaardigheidsaspecten op die komen kijken bij de SI2, zoals informatie inwinnen, uitvraagtechnieken, beeldvorming of situatieanalyse en overdrachtstechnieken. Het vraagt van de manschappen natuurlijk een andere manier van werken, communiceren, handelen vanuit rolverdeling en weer kunnen schakelen en de juiste informatie overdragen. Zonder bevelvoerder heb je andere verantwoordelijkheden bij het nemen van initiatief en beslissingen. Ook moet je als de bevelvoerder zich er later bij voegt snel kunnen schakelen in je rol wisseling en de gebeurtenissen tot dan toe kernachtig, compact en met de juiste prioriteit stelling kunnen overdragen. TRIGON zorgt voor oefeningen die je inzicht praktisch vorm geven. Een uitdagende nieuwe manier van uitrukken maar ook van werken! Terug naar de top
 
Leergang Specialist Opleiden en oefenen
In deze leergang verzorgt Trigon de onderdelen ‘Schrijven van opleidingsplannen’ en  ‘Mondelinge adviesvaardigheden’. Als specialist Opleiden en Oefenen  is het belangrijk dat u adviesnota’s en implementatieplannen voor opleiden en oefenen helder en overtuigend kunt schrijven en presenteren. In de training komen onderwerpen als de fasen van het beleidsproces, de opbouw van een beleidstekst en formuleringszaken aan de orde. In de training ‘Mondelinge Adviesvaardigheden’ ligt de nadruk op het bondig en overtuigend presenteren van uw plan. Terug naar de top
 
Leergang Specialist Risico's en Veiligheid
Trigon verzorgt binnen deze leergang de onderdelen ‘Schrijven voor het bestuur’ en  ‘Mondelinge adviesvaardigheden’. Als specialist wordt uw deskundigheid inzake risico en veiligheid gevraagd om incidenten te voorkomen. Uw gesprekspartners zijn niet altijd even deskundig als u op het vakgebied. Voor acceptatie van uw voorstellen en aanbevelingen is het belangrijk dat u adviesnota’s en bestuursnota’s kunt afstemmen op de doelgroep. Bondig, helder en begrijpelijk schrijven staat dan ook centraal in het onderdeel schriftelijke vaardigheden. In de training ‘Mondelinge adviesvaardigheden’ gaan we in op uw rol als adviseur. U maakt kennis met verschillende gesprekstechnieken en gespreksstijlen die u kunt inzetten om uw advies geaccepteerd te krijgen. Ook leert u om te gaan met mogelijke weerstand van uw gesprekspartners. Terug naar de top
 
Leergang Specialist Brandpreventie
Binnen de leergang specialist brandpreventie verzorgt Trigon het onderdeel voorlichtingscampagnes. Centraal staat de ontwikkeling van een plan van aanpak voor een voorlichtingscampagne en de factoren die hierin een rol spelen. Bijvoorbeeld de keuze van communicatiemiddelen, afstemming  op de doelgroep, overleg met de betrokken partijen en een heldere en toegesneden campagneboodschap. Terug naar de top
 
Leergang Medewerker Brandpreventie
Binnen de leergang medewerker brandpreventie verzorgen wij het onderdeel communicatie. U gaat aan de slag met basis gesprekstechnieken en de toepassing ervan in voorlichtingsgesprekken en probleemoplossende gesprekken.  Deze gesprekken vormen een belangrijk onderdeel van  uw werk als medewerker brandpreventie. Ook de aanpak van een presentatie voor een voorlichtingsbijeenkomst, presentatievaardigheden  en de (non)-verbale communicatie met het publiek komen aan bod. Hiervoor maakt u gebruik van praktijksituaties. Terug naar de top
 
Training voor Waarnemers en Observatoren

Waarnemers leveren een cruciale bijdrage aan het rendement van oefeningen. Door gericht en feitelijk te observeren bieden zij de deelnemers mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Deze input levert de basis voor een succesvolle registratie van oefenresultaten.
TRIGON biedt trainingen aan op verschillende niveaus, hierbij aansluitend op de eisen die aan uw groep waarnemers (mono- of multidisciplinair) wordt gesteld.
Hierbij komt bijvoorbeeld aan de orde:

- gericht waarnemen op basis van werkelijk gedrag (competentiegericht observeren);
- rekening houden met factoren die de observatie kunnen beïnvloeden;
- verbinden van conclusies aan hetgeen geobserveerd is;
- feedback geven op een wijze dat de ander ervan leert;
- overdragen van de waargenomen informatie in duidelijke mondelinge en schriftelijke taal,   aan de oefenleider (registreren). Terug naar de top