Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Algemene voorwaarden voor dienstverlening Trigon
Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
TRIGON Training en Ontwikkeling hierna ook genoemd: “TRIGON”.
Opdrachtgever: de wederpartij casu quo de klant van TRIGON.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of levering van producten door TRIGON aan de opdrachtgever.
Offerte: een offerte door TRIGON uitgebracht aan en ten behoeve van een opdrachtgever of klant van TRIGON.
Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden die door TRIGON worden gebruikt.
 
Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TRIGON en een Opdrachtgever waarop TRIGON deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TRIGON, indien bij de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijking van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen TRIGON en de opdrachtgever.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden dan blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. TRIGON en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om een of meer nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

1. De door TRIGON gemaakte offertes zijn vrijblijvend en de opgenomen prijzen zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders door TRIGON is aangegeven. TRIGON is slechts aan een uitgebrachte offerte gebonden indien de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk is bevestigd, tenzij door TRIGON anders is aangegeven.

2. TRIGON kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW en exclusief heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht TRIGON niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Opgestelde en uitgebrachte offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten van de zijde van de opdrachtgever.

Artikel 4 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen TRIGON en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. TRIGON zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. TRIGON heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Indien door TRIGON of door TRIGON ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. TRIGON is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan TRIGON de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TRIGON aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TRIGON worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TRIGON zijn verstrekt, heeft TRIGON het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De eventueel uit de vertraging voortvloeiende extra kosten worden volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan TRIGON ter beschikking heeft gesteld. TRIGON is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TRIGON is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is TRIGON gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen TRIGON bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van TRIGON op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan TRIGON een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

11. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens TRIGON gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van TRIGON daardoor direct of indirect ontstaan.

12. Indien TRIGON met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is TRIGON niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden. Dat geldt indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij TRIGON  

a. alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;  

b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op TRIGON rustende verplichting ingevolge de wet;    

c. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

14. Indien de uitvoering van een getekende overeenkomst langer dan 6 maanden duurt, dan is TRIGON gerechtigd om de tarieven aan te passen indien in de tijd tussen ondertekening van de overeenkomst en de uitvoering een jaarwisseling heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Annulering

1. Annuleringen dienen altijd door de Opdrachtgever schriftelijk te worden gedaan bij TRIGON

2. Na ondertekening offerte geldt een bedenktermijn van twee weken. Binnen deze bedenktermijn kan kosteloos geannuleerd worden behoudens vergoeding van reeds gemaakte ontwikkelkosten.

3. Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, bestellingen en inhuur van derden, aanmaak schriftelijk materiaal) te vergoeden.

De kosten van een annulering zijn afhankelijk van de termijn waarbinnen geannuleerd wordt:
a. bij een annulering tot 6 weken voor aanvang van een training bedragen die 25% van de opdrachtsom;
b. bij een annulering tussen 1 en 6 weken voor aanvang van een training bedragen die 50% van de opdrachtsom;
c.bij een annulering korter dan 1 week voor aanvang van een training is de volledige opdrachtsom verschuldigd.

4. Als het aantal deelnemers voor een training onder het door TRIGON gestelde minimum aantal van zes ligt, is TRIGON gerechtigd de training af te gelasten omdat op dat moment de kwaliteit van de uitvoering in het geding komt. Op dat moment is de Opdrachtgever verplicht de gemaakte kosten (dagdeeltarief, kosten inhuur en bestellingen van derden, cateringkosten, huurkosten accommodatie volledig, reiskosten trainer(s) te vergoeden. Zie ook Artikel 6, lid 1.

5. Indien, als gevolg van regelgeving door het RIVM in het kader van COVID-19 bestrijding, trainingen en coaching ed. niet gegeven kunnen worden, wordt in samenwerking met de opdrachtgever door TRIGON gekeken naar mogelijke oplossingen.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. TRIGON is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst TRIGON ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van TRIGON kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Zie ook Artikel 5, lid 3.

2. Voorts is TRIGON bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TRIGON kan worden gevergd.

3. Indien TRIGON tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is TRIGON gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TRIGON gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Overmacht

1. TRIGON is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TRIGON geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TRIGON niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TRIGON of van derden daaronder begrepen. TRIGON heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TRIGON zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. TRIGON kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel TRIGON ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TRIGON gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Honorarium, Tarief

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn vrijgesteld van BTW.

3. TRIGON is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en de levering van de dienstverlening, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en examengelden zijn gestegen.

4. TRIGON mag het honorarium verhogen, wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, welke verkeerde inschatting niet toerekenbaar is aan TRIGON, dat in redelijkheid niet van TRIGON mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. TRIGON zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. TRIGON zal bij deze kennisgeving de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door TRIGON aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door TRIGON aangegeven. TRIGON is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan TRIGON verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien TRIGON echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst TRIGON geleverde blijft eigendom van TRIGON totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met TRIGON gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door TRIGON geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TRIGON veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om TRIGON daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, behoudt TRIGON zich de rechten en bevoegdheden voor die TRIGON Training en Ontwikkeling toekomen op grond van de Auteurswet en/of de Wet op de Naburige Rechten.

2. Alle door TRIGON verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, handboeken, deelnemersopdrachten, software en dergelijke, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem – zonder voorafgaande toestemming van TRIGON – worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. TRIGON  heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verworven of toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien TRIGON aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. TRIGON is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TRIGON is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien TRIGON aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TRIGON beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van TRIGON is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. TRIGON is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. Daarbij de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TRIGON aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan TRIGON toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. TRIGON is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TRIGON of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13 Vrijwaring
 
De Opdrachtgever vrijwaart TRIGON voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TRIGON toerekenbaar is. Indien TRIGON uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden TRIGON zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TRIGON, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TRIGON en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 
Artikel 14 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TRIGON gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en TRIGON zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TRIGON niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de met TRIGON gesloten overeenkomst, ook niet op grond van enige geleden schade hierdoor bij de opdrachtgever ontstaan.

Artikel 15 Niet-overname personeel
 
De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan op geen enkele wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg hierover heeft plaatsgevonden, medewerkers van TRIGON of van ondernemingen waarop TRIGON voor de uitvoering van een overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins , direct of indirect, voor zich laten werken.
 
Artikel 16 Klachtenprocedure

1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van onze dienstverlening worden binnen een termijn van 20 werkdagen beantwoord na ontvangst vraag. c.q. klacht. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande, binnen vijf werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2. Klachten over de uitvoering van een overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat de gebreken zijn geconstateerd. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de indiener zijn of haar rechten ter zake verliest.

3. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij: TRIGON Training & Ontwikkeling, Doornseweg 12, 3947 ME  Langbroek.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt deze overgedragen aan de externe klachtencommissie.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TRIGON partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van TRIGON is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft TRIGON het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden staan vermeld op de website van TRIGON en de website www.voorwaarden.net en zijn op te vragen via de knop “zoeken” en het intoetsen van “Trigon”.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Langbroek, 29-11-2021