Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Effectief communiceren
Communiceren doen we de hele dag en het is niet nodig om bij alle gesprekken stil te staan. Maar voor een gesprek met een bepaald doel kunnen kennis van en ervaring met gesprekstechnieken u ondersteunen om dat doel gerichter te bereiken.
Bij communiceren gaat het vooral om bewustwording: wat straalt je uit en welk effect kan uw boodschap op de ander hebben?Effectieve communicatie draagt dan bij aan de effectiviteit van het individu en van het team. In teamverband moet je weten wat je van de ander kan verwachten, wanneer de ander prettig samenwerkt en hoe je elkaar kan ondersteunen. Vooral in deze tijd van  mobiel- en/of thuiswerken speelt wederzijdse afstemming een grote rol.
 
In een training effectief communiceren maakt u kennis met: de verschillende niveaus van communicatie, de verschillende vraagtechnieken en het geven en ontvangen van feedback.
 
Praktijkvoorbeeld
Binnen de zorg is effectief communiceren tussen professionals, het netwerk en andere betrokkenen van een cliënt cruciaal.
In een training op maat voor professionals wordt stil gestaan bij uw rol hierin. Wat zijn de verschillende verwachtingen en behoeften van deze partijen? Hoe communiceert u hierover met elkaar en hoe kunt u als professional dit netwerk zo goed mogelijk inzetten ten behoeve van de cliënt?
Terug naar de top
 
Strategisch communiceren
U weet waar uw organisatie over vijf jaar moet staan. U heeft een strategische visie, maar uw collega-directeuren zien die (nog) niet. Strategisch communiceren is een vaardigheid die van cruciaal belang is als u steun wilt verkrijgen voor uw plannen. Uw plan wordt aangenomen als het inhoudelijk een goed verhaal is, het aansluit  bij de beleidsdoelen en verbinding heeft met de taken waar betrokkenen voor verantwoordelijk zijn. Voorbeelden van vragen die ons vanuit het werkveld eerder gesteld zijn:
-  Wat vraagt dat van mij?
-  Welke diagnosemethoden kunnen mij daarbij helpen?
-  Hoe creëer ik draagvlak binnen de organisatie?
-  Kan ik door het veranderen van mijn stijl van communiceren meer bereiken?
 
Trigon begeleidt u in het ontwikkelen van uw vaardigheid van strategisch communiceren. Laat dat uw uitdaging zijn!
 
Samenwerken met de mantelzorger
Het samenwerken en aansturen van de mantelzorger vraagt van de zorgprofessional een duidelijke en respectvolle aanpak. Hoe voorkomt u dat de emotie van de mantelzorger de overhand krijgt en de zorgverlener zijn werk niet meer goed kan doen?
De kracht zit in het zoeken naar de belans tussen samenwerken en aansturen, zonder uw eigen belang en dat van de cliënt uit het oog te verliezen. Denk hierbij aan effectief en vriendelijk aanspreken op gedrag, verwoorden van eigen rol en belangen en omgaan met emoties.
 
Wij denken graag met u mee om tot een doelgerichte aanpak te komen waarmee u tijdswinst kunt behalen en gepaste zorg kunt bieden.
 
Argumenteren
Op inhoudelijk gebied bent u als beleidmaker een expert, u beschikt over een groot inzicht in de inhoudelijke factoren die een rol spelen bij beleidsbeslissingen. Om commitment te verkrijgen voor uw beleidsplan kan een training argumenteren de uitkomst bieden. Trigon geeft trainingen aan beleidsmakers op verschillend niveau waarin u leert hoe u de toehoorder of lezer overtuigt van de juistheid van uw plan. Er wordt aandacht besteed aan de probleemstelling, de doelgroep en het zoeken van draagvlak binnen de organisatie. Daarnaast leert u een heldere argumentatielijn op te zetten en leert u welke woorden en zinnen de onderbouwing van uw standpunt versterken.
 
Presentatietechnieken
Voor veel functies is het zaak dat iemand zich goed presenteert. Niet iedereen spreekt van nature gemakkelijk voor een groep. Toch is de mate waarin de boodschap overkomt voor een belangrijk deel afhankelijk van de presentatie.

In dit traject kijken we naar het doel, de opbouw en de vorm van de presentatie. Wij besteden ruime aandacht aan de cursist in de rol van presentator en kijken we met elkaar naar het effect van het verbale en non-verbale gedrag.
Trigon verzorgt de training Presentatietechnieken als incompanytraining, maar ook als een individueel coachingstraject.
 
Conflicthantering
Een conflict tussen medewerkers heeft niet alleen invloed op de werkprestatie van deze medewerkers, maar ook op de gehele werksfeer. Hierdoor beïnvloedt het eigenlijk ook de werkprestatie van anderen. Inzicht in conflicten kan helpen om voor alle partijen een bevredigende oplossing te vinden. Zo wordt voorkomen dat een conflict escaleert of dat een medewerker zich ziek meldt.

Trigon verzorgt de training Conflicthantering als een individueel coachingstraject of als een incompanytraining.
 
Antwoord op Vraaggerichte Zorg
Het bieden van vraaggerichte zorg vraagt specifieke competenties van helpenden en verzorgenden. In de interactieve scholing wordt op activerende wijze geoefend om deze verder te ontwikkelen.
Specifieke aandacht is er voor:
- Het gericht observeren van de cliënt in zijn leefomgeving: wat zijn belangrijke signalen.
- Het actief bevragen van de cliënt: hoe achterhaal je de daadwerkelijke cliëntvraag.
  Vragen, doorvragen, het terugkoppelen van observaties en het samenvatten van
  bevindingen zijn hierbij in te zetten vaardigheden.
- Het nemen van een besluit rond het bieden van passende zorg: waar ligt de behoefte van
  de cliënt en waar liggen de mogelijkheden op dat moment?
- Het terugkoppelen van de bevindingen naar teamleiding en deskundigen en een treffende
  overdacht naar collega’s (schriftelijk en mondeling).

Bij de vormgeving van deze scholing houden wij rekening met de maatwerkwensen van uw zorginstelling.
 
Gespreksvaardigheden
Overkomt het u wel eens dat u dacht dat u heel duidelijk heeft gezegd wat u verwacht maar dat de ander uw boodschap geheel anders heeft begrepen? Of dat u het lastig vindt om uw boodschap kort en duidelijk te formuleren? Een training Gespreksvaardigheden is voor u wellicht dè oplossing.
 
Met behulp van praktijksimulaties kijkt de trainer wat voor u verbeterpunten zijn. U krijgt persoonlijke feedback over uw manier van communiceren en gerichte oefeningen om effectiever te kunnen communiceren.
 
Interne communicatie
Interne communicatie is belangrijk om efficiënt te werken en ook een vitale factor bij het welslagen van veranderingen. Het voorkomt tijdrovende misverstanden en draagt  bij aan de medewerkerstevredenheid.
-  Hoe zorgt u voor goede interne communicatie?
-  Hoe kunt u de betrokken spelers in de organisatie ondersteunen in hun rol voor de
   interne communicatie?
-  Wat is er nodig om de boodschap over te brengen of  om de (gedrags)verandering
   mogelijk te maken?
-  Hoe de samenwerking bij het overbrengen van een boodschap te borgen.
 
Alle factoren van communiceren kunnen bij onze maatwerktraining aan bod komen afhankelijk van uw vraag en doelstellingen. Te denken valt aan strategisch communiceren, persoonlijke vaardigheden, samenwerking, draagvlak creëren en gesprektechnieken.
Terug naar de top