Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Observeren en feedback
De training richt zich specifiek op het waarnemen en observeren van kennis, vaardigheden en houding, zodanig dat optimale concrete en competentiegerichte feedback gegeven kan worden. Op deze manier wordt er gericht aandacht besteed aan de competentieontwikkeling en beroepsvaardigheid van de cursist. De meerwaarde van deze wijze van feedback is het vergroten van het leerproces en het effectief bijsturen van de cursist.
De training is geschikt voor verschillende werkvelden, zoals brandweer (instructeurs en oefenleiders), onderwijs,zorg en managers. 
Terug naar de top 
 
Train de trainer
Het werk van een trainer, opleider of instructeur is iedere dag weer anders. Cursisten zijn unieke mensen, reageren op verschillende wijzen, waardoor situaties nooit helemaal dezelfde zijn. Een goede trainer is daarom flexibel en past regelmatig zijn gedrag aan. Wat bij de ene groep werkt, kan bij de andere groep juist verkeerd uitpakken. Communicatieve vaardigheden, presentatietechnieken, werken met verschillende werkvormen en omgaan met weerstand zijn aspecten waar we in train-de-trainertrajecten aandacht aan besteden. In dit traject werken we vooral met praktijksituaties. De cursist krijgt hierbij persoonlijk feedback op zijn optreden als trainer.
Met een intakegesprek gaan we eerst na waar de trainer/instructeur behoefte aan heeft. Vervolgens ontwikkelt Trigon een training op maat die aansluit op zijn leerwensen en de verschillende leerbehoeften.
 
Activerende werkvormen bij competentiegericht opleiden
Activerende werkvormen werken stimulerend voor zowel de trainer als voor de deelnemers. In het algemeen kunnen mensen zich maar een minuut of tien achter elkaar concentreren en leren dan ook beter door dingen zelf te ervaren, dan door alleen te luisteren en toe te kijken. Met activerende werkvormen betrekt de trainer dus gemakkelijker de cursist bij zijn eigen leerproces. De betrokkenheid van de cursist wordt alsmaar groter. Door de toegenomen activiteit is het voor de cursist ook nog eens gemakkelijker om de aangeboden leerstof te verwerken. Het leerrendement wordt er uiteindelijk aanzienlijk mee verhoogd. Op deze principes zijn activerende werkvormen gebaseerd en sluiten ze aan bij het competentiegericht opleiden.
                      
                                                                   Onze trainer op handen gedragen!
 
Presentatietechnieken
Voor veel functies is het zaak dat iemand zich goed presenteert. Niet iedereen spreekt van nature gemakkelijk voor een groep. Toch is de mate waarin de boodschap overkomt voor een belangrijk deel afhankelijk van de presentatie.
 
In dit traject kijken we naar het doel, de opbouw en de vorm van de presentatie. Wij besteden ruime aandacht aan de cursist in de rol van presentator en kijken we met elkaar naar het effect van het verbale en non-verbale gedrag.
Trigon verzorgt de training Presentatietechnieken als incompanytraining, maar ook als een individueel coachingstraject.
Terug naar de top
 
Voorlichting geven voor manschappen

In het kader van het project ‘Brandveilig leven’ traint Trigon manschappen in het geven van voorlichting en het spreken in het openbaar. Een goede voorlichting gaat immers verder dan enkel een mooie presentatie en foldermateriaal. 

In de actieve training komen verschillende onderdelen van voorlichting geven aan bod. Een doelgerichte voorbereiding kost weinig tijd maar zorgt wel voor een goede aansluiting met de doelgroep en een zelfverzekerde presentator die kan schakelen bij onverwachte situaties. Een inhoudelijk scherp verhaal, ondersteund door de juiste middelen van ‘Brand Veilig Leven’ en op een dynamische manier gebracht maakt dat het publiek écht gaat nadenken en zijn gedrag gaat aanpassen. Dit is uiteindelijk het doel van de campagne.

Terug naar de top

 
Leerwerkplekbegeleiding
In het kader van competentiegericht opleiden is Trigon gevraagd leerwerkplekbegeleiders te ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van individuele cursisten. Deze vraag heeft geleid tot een kernachtig trainingstraject waarin begeleidingsvaardigheden gekoppeld zijn aan het competentiegericht opleiden.
 
Het stimuleren van zelfsturend leren, het hanteren van verschillende begeleidingsstijlen en een krachtige koppeling maken naar de beroepspraktijk, vormt de basis van dit trainingstraject. 
 
Deze training is voor iedere professional die werkt met “lerenden” een solide basis. Daarbij is het ook een goede start om competentiegericht te begeleiden.                                                                                   
 
Pedagogisch handelen in de Tussen Schoolse Opvang (TSO)
In deze training ondersteunen we u als begeleider in uw totale professionele ontwikkeling binnen uw team. Daarbij bedoelen we naast het pedagogisch handelen ook de samenwerking en collegiale coaching. We zoomen in op uw werksituatie en de leervragen van het team. Door de aansluiting met uw werk én het aanreiken van voldoende tips en tools kan het geleerde direct in de eigen praktijk worden toegepast.
 
Praktijkvoorbeeld
Bij een Tussen Schoolse Opvang in het zuiden van het land is de training recent afgerond. De deelnemers geven aan dat er nu meer rust is binnen de groepen, dat medewerkers elkaar meer aanspreken en dat het actief luisteren naar kinderen is verbeterd.

Een greep uit de onderwerpen: 
-  Inhoud geven aan de term "pedagogische
   handelen"
-  Toepassing in de  eigenwerkomgeving  
-  Het stellen van grenzen aan het gedrag van
   kinderen
-  Respect ontvangen en respect geven
-  Niet wenselijk en/of storend gedrag van
   kinderen corrigeren
-  Feedback geven en ontvangen
-  Collegiaal coachen als hulpmiddel in de praktijk

Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact met ons op.
Terug naar de top