Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Wijkgericht werken
Wijkgericht werken vraagt een andere rol van middenkader én zelfsturende teams. Waar u wellicht gewend was om een relatief kleine groep medewerkers aan te sturen is de tendens dat de afstand tussen management en uitvoerenden steeds groter wordt. Dit vraagt andere kwaliteiten van een leidinggevende en van de medewerker.
Voor een leidinggevende is de uitdaging het blijven motiveren van medewerkers zodat deze binding houden met de organisatie. Maar ook op het stimuleren van eigen ontwikkeling en het volgen van prestaties. Het zal invloed hebben op de voorbereiding en  inhoud van functioneringsgesprekken. En welke stijl van leidinggeven past het beste?
Voor de medewerker volgt een andere manier van overleg met collega’s, zoals het afstemmen van werkzaamheden en het aanspreken op gedrag. Dit vraagt specifieke vaardigheden en een pro-actieve en verantwoordelijke houding. Het team zal in zijn nieuwe rol moeten groeien en zoeken naar een werkbare vorm van samenwerking tussen de teamleden.
 
Trigon kan u helpen om deze vragen te vertalen naar een gericht scholingsaanbod, om zo als organisatie handvatten te krijgen om een succes te maken van de wijkgerichte aanpak.
 
Vormgeven van zelfregie in de zorg
Steeds meer zélf de verantwoordelijkheid kunnen en moeten dragen voor het inrichten en uitvoeren van hun werkzaamheden is kenmerkend voor het veranderde competentieprofiel van de verzorgenden. Zorg vindt steeds meer in de thuissituatie plaats en hiermee neemt de afstand tussen leidinggevende en verzorgenden toe. Leidinggevenden hebben de taak hun verzorgenden hierin te begeleiden en ondersteunen. 
 
Trigon ondersteunt leidinggevenden hoe verzorgenden te helpen zelfregie vorm te geven. De meest passende manier is afhankelijk van de kenmerken van de leidinggevende, de organisatie, de verzorgende (o.a. functieniveau) en cliëntkenmerken. 
Wij trainen ook verzorgenden wanneer het bijvoorbeeld gaat over cliëntgericht werken, structuur aanbrengen in het werk, samenwerking met collega’s en anderen en professioneel gedrag.
 
Trigon ondersteunt ‘op maat’ en sluiten daardoor optimaal aan bij de specifieke behoefte in uw zorginstelling. Op dit moment voeren wij onderzoek uit naar de betekenis van zelfregie binnen specifiek de Thuiszorg voor de functieniveaus 2, 3 en 4. 
 
Interesse in deelname aan dit onderzoek of in de resultaten?
Neem dan contact met ons op!

 

Aandacht voor leidinggevende in de zorg

Een leidinggevende in de zorg is een duizendpoot. We verwachten niet alleen betrokkenheid bij de ontwikkelingen op de locaties, maar ook bij ontwikkelingen op strategisch niveau.

Wij ondersteunen deze leidinggevenden in het werken aan lange termijn doelstellingen en een strategische visie. Vragen die in de training aan bod komen zijn: Hoe verlopen de strategische processen in mijn organisatie en op welke manier kan ik daar invloed op uitoefenen? Wanneer en hoe betrek ik mijn team bij deze ontwikkelingen?

We geloven dat als er slim wordt omgegaan met deze processen èn er zowel aandacht is voor korte en lange termijn doelstellingen, de duizendpoot optimaal kan functioneren. U bent niet alleen voorbereid op de veranderingen die er aankomen, maar u werkt daar pro-actief naar toe!
Terug naar de top

Effectief en inspirerend leidinggeven
Worden goede leiders geboren of is leidinggeven te leren?
Wij geloven dat het beide waar is. Leidinggevende vaardigheden zijn te leren, maar de ene persoon is geboren met meer talent hiervoor dan de andere. Tevens heeft ieder zijn eigen stijl van leidinggeven.
 
Wat wij willen bereiken is, dat u uw voorkeursstijl leert kennen en hiermee ook uw kracht als leidinggevende.
U leert werken met andere stijlen van leidinggeven.  Deze zijn in bepaalde situaties effectiever, met als resultaat dat u rationeel kunt leidinggeven.
 
Wat inspireert en motiveert uw medewerkers? Hoe komt u hierachter?
Tijdens deze training bieden wij u handreikingen en vaardigheden zodat u als leidinggevende hierop adequaat kunt inspelen Het effect, meer gemotiveerde medewerkers,  zal leiden tot betere resultaten van uw team.
Terug naar de top
 
Functioneringsgesprekken
Het voeren van gesprekken in de cyclus van functioneren en beoordelen is voor zowel de leidinggeven als voor de medewerker een belangrijk en spannend agendapunt. Hoe kunt u nu de gesprekken goed en prettig laten verlopen zonder af te doen aan de inhoudelijke punten (tips en tops).
 
Trigon verzorgt trainingen voor managers die zich de kunst van het voeren van de gesprekken eigen willen maken.
 
Selectiegesprekken
Het vinden van de juiste persoon op de juiste plek kan een hele klus zijn. Als de nieuwe medewerker na verloop van tijd toch niet de juiste persoon blijkt te zijn, is dat voor zowel de werkgever als de werknemer een vervelende zaak. Daarom is het van belang dat degene die de selectie uitvoert, weet waarop gelet moet worden.
 
In de training selectiegesprekken is volop aandacht voor de verschilllende fasen van een selectiegesprek. Ook de kunst van het vragen stellen komt aan de orde. Hoe stel je de juiste vraag en hoe formuleert u die zo dat u de gewenste informatie krijgt? Het afstemmen van ieders verwachtingen is een belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wat wil de werkgever, wat wil de sollicitant?
Daarnaast wordt stil gestaan bij het observeren van het non-verbale gedrag van de sollicitant.
 
Doelmatig vergaderen en overleggen
Voor veel functies is het zaak dat iemand zich goed presenteert. Niet iedereen spreekt van nature gemakkelijk voor een groep. Toch is de mate waarin de boodschap overkomt voor een deel afhankelijk van de presentatie. In dit traject kijken we naar het doel, de opbouw en de vorm van de presentatie. Daarnaast is er ruim aandacht voor de cursist in de rol van presentator en kijken we met elkaar naar het effect van het verbale en non-verbale gedrag.
 
Presentatietechnieken kan Trigon verzorgen als een individueel coachingstraject, maar ook als incompanytraining.
 
Persoonlijke effectiviteit
Grenzen kunnen stellen, in het takenpakket de juiste prioriteit aan weten te brengen, zaken kunnen benoemen die wellicht gevoelig liggen maar wel bijdragen aan de efficiëntie van het werk. Om dit geheel op een prettige en effectieve manier te doen, heeft u inzicht nodig in uzelf, uw werkattitude en uw eigen (non-verbale) gedrag, gedachten en gevoelens.
 
Trigon kan u middels training of coaching in ondersteunen.
We gaan in op hoe u gevoelens beter kunt sturen, waardoor u effectiever functioneert en anderen beter begrijpt. U leert actiever omgaan met lastige situaties en u kunt op een prettige manier uw grenzen in het werk aangeven.
Zo kunt u bereiken, wat u samen met de organisatie wilt bereiken.
Terug naar de top