Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact

 
Onderwijsstandaarden Domein Zorg & Welzijn

U kunt bij ons terecht voor erkenning van de volgende kwalificatiedossiers:

Dienstverlening:
MBO 2:
Helpende Zorg en Welzijn

Maatschappelijke Zorg:
MBO 3:
Begeleider Gehandicaptenzorg
Begeleider Specifieke Doelgroepen

MBO 4:
Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Agogisch Medewerker GGZ
Thuisbegeleider 

Pedagogisch Werk:
MBO 3:
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

 MBO 4:
Onderwijsassistent
Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

MBO 3:
Verzorgende IG

Doktersassistent:
MBO 4:
Doktersassistent

Dienstverlening

U heeft een ondersteunende, dienstverlenende en servicegerichte houding. U speelt in op de behoefte en verwachtingen van de cliënt.

Helpende Zorg en Welzijn
Niveau: MBO 2
U bent gericht op het creëren van een zo prettig mogelijke woon-en leefomgeving van zorgcliënten. Taken die u uitvoert zijn gericht op de persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden. U stelt in overleg met de cliënt een werkplanning op.
Terug naar de top

Maatschappelijke Zorg
U bent ambulant, intramuraal en/of semimuraal werkzaam in bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg of maatschappelijke opvang. U biedt cliënten vraaggerichte ondersteuning volgens een ondersteuningsplan om zo de eigen regie te vergoten.

Begeleider Gehandicaptenzorg // Begeleider Specifieke Doelgroepen
Niveau: MBO 3
U ondersteunt en begeleidt verschillende doelgroepen in hun dagelijkse bezigheden. Cliënten die u tegenkomt hebben bijvoorbeeld een of meerdere beperkingen, psychiatrische- of gedragsproblematiek. Samen met uw collega’s richt u zich op dagbesteding en activiteitenbegeleiding van de cliënten.

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg // Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Niveau: MBO 4
U werkt met volwassenen en ouderen die door diverse problematiek meestal niet meer zelfstandig thuis wonen. U begeleidt deze mensen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, bijvoorbeeld door het ondernemen van diverse activiteiten. De ondersteuning die een cliënt nodig heeft beschrijft u in een plan van aanpak.

Agogisch medewerker GGZ
Niveau: MBO 4
U biedt geestelijke ondersteuning aan cliënten. Doel is om deze weer terug te laten functioneren in de maatschappij. U stelt samen met de cliënt een ondersteuningsplan op om dit te kunnen bereiken. Uw taken zijn het bedenken en uitvoeren van activiteiten en gesprekken met cliënten, en het onderhouden van contacten met betrokkenen en andere hulpverleners.

Thuisbegeleider
Niveau: MBO 4
U begeleidt kort- of langdurig cliënten met diverse problematiek. Daarbij richt u zich op de zelfregie van de cliënt en stuurt aan op gedragsverandering.
Terug naar de top

Pedagogisch Werk
U werkt met een groep kinderen in een kindercentrum of in het onderwijs. Hier creëert u een veilige (leer)omgeving om de ontwikkeling en de eigenheid van het kind te stimuleren.

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Niveau: MBO 3
U begeleidt groepen kinderen op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal van verschillende leeftijden. U levert een bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van deze kinderen volgens het opgestelde pedagogische beleid. Daarnaast verricht u huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, stofzuigen en opruimen.

Onderwijsassistent
Niveau: MBO 4
Als onderwijsassistent helpt u de leerkracht door het uitvoeren van allerlei activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. Deze activiteiten voert u uit in overleg met de leerkracht en kunnen zijn voor groepen leerlingen maar ook individueel.

Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg
Niveau: MBO 4
U biedt opvang en begeleiding bij de problematische ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren in (semi)-residentiele instellingen voor jeugdzorg en bij jongeren thuis. U heeft te maken met complexe en wisselende situaties. U stelt (mede) een plan van aanpak op voor de begeleiding van het individuele kind in overleg met ouders/verzorgers en andere deskundigen. U werkt meestal onder regie en (eind) verantwoordelijkheid van een leidinggevende, binnen een team.
Terug naar de top

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Niveau: MBO 4
U begeleidt groepen kinderen op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang en biedt de kinderen ontwikkelingsgerichte activiteiten aan. U maakt een plan van aanpak voor de begeleiding van het indiciduele kind en begeleiding van de groep. In uw werk heeft u te maken met kinderen met specifieke begeleidingsvragen. Doorgaans spelen er complexe en onvoorspelbare situaties, waarin u vaak zelfstandig beslissingen moet nemen. Daarnaast verricht u coördinerende en beleidsmatige taken.  
Terug naar de top

Ouderenzorg

Verzorgende IG
Niveau: MBO 3

U levert zelfstandig zorg op maat aan cliënten volgens een opgesteld zorgplan. Taken zijn ondersteuning bij persoonlijke verzorging zoals wassen, aankleden en voeding, ondersteuning bij het huishouden en omgaan met de leefomgeving. Hierbij staat centraal dat de cliënt zoveel mogelijk zelf blijft doen.

 Brancheverbijzondering binnen Verzorgende IG:
• Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
• Kraamzorg (KZ)
• Verpleeghuis/verzorgingshuis/thuiszorg (VVT)
• Gehandicaptenzorg (GHZ)
Terug naar de top

Doktersassistent

Doktersassistent
Niveau: MBO 4

U assisteert en ondersteunt de behandelaar bij zijn werkzaamheden, bijvoorbeeld door het klaar leggen en aangeven van instrumenten en het uitvoeren van eenvoudige onderzoeken. U bent de eerste die contact heeft met patiënten en uw taak is om hen goed te woord te staan en waar nodig gerust te stellen. Daarnaast heeft u ook administratieve taken zoals het plannen van spreekuren, verwerken van medische gegevens, uitschrijven van herhalingsrecepten en het beheren van de voorraad medicijnen.
Terug naar de top